Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy imello

 1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z platformy imello.
  2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej https://imello.pl/ w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na trwałym nośniku w każdej chwili.
  3. Poprzez fakt korzystania z platformy imello i akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.
 2. Definicje

  Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

  • Konto (Konto Użytkownika) – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym Użytkownika;
  • Usługodawca - GALICJA TOMASZEK sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie przy ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224213, kapitał zakładowy 13 257 000,00 zł, NIP 8151664972, nr BDO 000003403.
  • Platforma - strona internetowa pod adresem: https://imello.pl/, której właścicielem jest GALICJA TOMASZEK sp. z o.o., służąca w szczególności prezentacji, porównywaniu ofert firm współpracujących z Usługodawcą. Platforma jest dostępna na różnych typach urządzeń, tj: desktop, urządzenia mobilne i tablety oraz poprzez aplikację na telefony, korzystanie z której reguluje odrębny regulamin;
  • Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Usług i zaakceptowała niniejszy Regulamin;
  • Sklep - sklep internetowy lub producent/dystrybutor współpracujący z Usługodawcą w ramach Platformy na podstawie umowy o współpracy, prezentujący na Platformie swoje Towary;
  • Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Platformy wyszczególniona w Regulaminie;
  • Towar - każda rzecz ruchoma oferowana przez Sklep, mogąca stanowić przedmiot umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem;
  • Inspiracja - zdjęcia wnętrz, które Użytkownik Platformy przesyła na stronę Platformy w celu zaprezentowania innym Użytkownikom;
 3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, zakres Usług

  1. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną umów sprzedaży, a jedynie udostępnia na Platformie dostarczone przez Sklepy informacje o ich ofercie handlowej i Towarach.
  2. Użytkownik może korzystać z Platformy za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (w szczególności komputer, telefon, tablet), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową bądź za pośrednictwem dostępnej do pobrania aplikacji. Usługodawca zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi JavaScript, a także plików cookies.
  3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Platformie były przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. Podane w Platformie ceny i dostępność Towaru nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem. Usługodawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie/właściwościach Towaru prezentowanych w Platformie i na stronie internetowej Sklepie.
  4. Zakres usług świadczonych Użytkownikom przez Usługodawcę z wykorzystaniem Platformy obejmuje:
   1. uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Sklepy;
   2. przejście do stron internetowych Sklepów;
   3. przeglądanie listingów z Towarami sklepów, w tym zdjęć i elementów opisowych Towarów ułożonych w ramach określonej przez Usługodawcę struktury/kategorii;
   4. filtrowanie i sortowanie Towarów na listingach;
   5. przeglądanie Towarów podobnych do klikniętego Towaru;
   6. polubienie Towaru (oznaczenie polubienia przy zdjęciu Towaru) i dodawanie Towaru do ulubionych;
   7. przeglądanie Towaru ostatnio oglądanych i rekomendowanych;
   8. korzystanie z wyszukiwarki Towarów;
   9. zapis do newslettera i otrzymywanie informacji o Towarach z katalogu Usługodawcy drogą elektroniczną;
   10. otrzymywanie powiadomień webowych z produktami (web push);
   11. założenie i korzystanie z Konta Użytkownika;
   12. założenie profilu specjalisty, który umożliwia dodawanie własnych ogłoszeń i tworzenie portfolio zrealizowanych projektów;
   13. przeglądanie i komentowanie treści o charakterze inspiracyjnym i specjalistycznym;
   14. udział w konkursach i promocjach organizowanych i współorganizowanych przez Usługodawcę;
   15. otrzymywanie informacji o dostępności i przecenach Towarów;
  5. Transakcja sprzedaży Towarów prezentowanych na Platformie pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Usługodawca nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji, w szczególności nie odpowiada:
   1. za zgodność umowy z treścią informacji prezentowanej w Platformie,
   2. z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie,
   3. z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, niewykonanie czy też nienależyte wykonanie przez Sklep umowy sprzedaży Towaru,
   4. za jakość, bezpieczeństwo, właściwości, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży.
  6. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze treści wprowadzonej przez Użytkownika lub przez Sklep do Platformy, Usługodawca zawiadamia o tym Użytkownika lub Sklep i niezwłocznie uniemożliwia dostęp do takiej treści.
 4. Rejestracja i Konto Użytkownika

  1. Rejestracja oraz prowadzenie Konta Użytkownika w Platformie jest bezpłatne. Usługa jest świadczona przez Usługodawcę w sposób ciągły, od chwili dokonania aktywacji Konta przez Użytkownika.
  2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na Platformie.
  3. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych Usługodawcy przysługuje, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, prawo odmowy rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji - prawo zablokowania Konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Platformy. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady Konta Użytkownik będzie poinformowany drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
  4. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na Konto.
  5. Przesłanie wypełnionego w całości formularza rejestracyjnego traktuje się jako zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Użytkownik może otrzymywać materiały reklamowe od Usługodawcy na podany adres e-mail w przypadku dokonania wyboru odpowiedniego pola (checkbox'u) przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego, wyrażającego zgodę na otrzymanie materiałów reklamowych.
  6. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik dokonuje aktywacji osobistego elektronicznego Konta w Platformie. Z chwilą dokonania aktywacji konta umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Użytkownika przez Usługodawcę uznaje się za zawartą.
  7. Na osobistym elektronicznym Koncie w Platformie Użytkownik ma możliwość uzupełnienia swojego profilu. Warunkiem widoczności danego profilu w Platformie jest uzupełnienie w nim wymaganych informacji: logo, opis, dane adresowe oraz zdjęcie w tle.
  8. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego Konta osobom trzecim lub korzystania z Kont innych Użytkowników.
  9. Użytkownik ma prawo do zasilenia swojego Konta środkami niezbędnymi do korzystania z niektórych funkcjonalności Platformy (np. Usługa renderowania i pobrania wizualizacji w rozdzielczości 4K).
  10. Użytkownik może rozwiązać umowę o prowadzenie Konta w każdej chwili, bez podania przyczyny, poprzez wyrejestrowanie z Platformy na swoje żądanie - wyrażone poprzez skorzystanie z funkcjonalności Konta.
  11. Usługodawca może rozwiązać umowę o prowadzenie Konta:
   1. w każdym czasie, bez podawania przyczyny;
   2. z powodu podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych, w szczególności nieprawidłowego adresu e-mail, za pośrednictwem którego nie jest możliwe kontaktowanie się z Użytkownikiem,
   3. likwidacji Platformy.
  12. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego Konto, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, może zostać zablokowane. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Usługodawcy możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, nie wyłącza także odpowiedzialności Użytkownika wobec osób trzecich z tytułu dokonanych przez niego naruszeń.
  13. Użytkownik może w każdym czasie, w tym zarówno w terminie 14 dni od zawarcia umowy na odległość, przewidzianym na odstąpienie od umowy dla konsumentów lub osób fizycznych, zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jak również w terminie późniejszym, odstąpić od zawartej na odległość umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie złożone na piśmie i przesłanie pocztą elektroniczną. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 5. Treści umieszczane przez Użytkowników

  1. W ramach Platformy Użytkownikom udostępniona zostaje możliwość zamieszczania określonego rodzaju treści w formie opisowej. Treścią jest jakikolwiek fragment wypowiedzi zamieszczony przez Użytkownika w Platformie, w szczególności opinie na temat Towarów lub Sklepów.
  2. Publikowane treści są subiektywnymi opiniami Użytkowników, za które Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
  3. Treści powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
   1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
   2. adresów stron internetowych,
   3. materiałów i informacji o charakterze reklamowym,
   4. danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
   5. wypowiedzi podważających własną wiarygodność jak i innych Użytkowników, które w szczególności mają na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym. Użytkownik dodatkowo powinien powstrzymywać się od wchodzenia w porozumienia z innymi Użytkownikami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów,
   6. innych treści o charakterze bezprawnym.
  4. Zamieszczenie przez Użytkownika treści jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczone przez niego w Platformie.
  5. Usługodawca nie redaguje treści zamieszczanych przez Użytkowników.
  6. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Usługodawcę wszelkich treści zamieszczonych przez niego w Platformie, a w szczególności jego wypowiedzi na temat Towarów lub Sklepów, realizacji transakcji oraz oceny Towarów lub Sklepów.
  7. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej zgody na utrzymanie oraz rozpowszechnianie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję umieszczonych przez siebie opisów i zdjęć Towarów, dodanych Inspiracji oraz innych treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego na jego stronie internetowej.
  8. Użytkownicy oświadczają, że wszelkie treści zamieszczane przez nich w Platformie stanowią przejaw ich własnej twórczej działalności, a w przypadku gdyby zamieszczone przez nich treści naruszały jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe lub dobra osobiste, Użytkownicy zobowiązują się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw jak i zwolnienia Usługodawcy z obowiązku zaspokojenia roszczenia.
  9. W przypadku, jeżeli zamieszczona przez Użytkownika treść stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik niniejszym udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z utworu umieszczonego przez Użytkownika w Platformie (zwanego dalej „Utworem”), bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji, tj.: w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotniania utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w szczególności w internecie, prasie, telewizji, radiu, kinach lub w innych środkach masowego przekazu bez względu na nośnik), w tym publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części we wszelkich formach; w zakresie wprowadzania do obrotu, tj. wydawania i rozpowszechniania utworów w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych Usługodawcy.; wprowadzania prac do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych i umieszczania w sieci Internet, (w tym w szczególności na stronach internetowych Usługodawcy, jego kontrahentów jak i na portalach i Platformach społecznościach, YouTube, itd.); oraz tłumaczenia, przystosowania zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworach, nieodpłatnie i bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia na rozpowszechnienie utworu powstałego w wyniku takich zmian (prawa zależne).
 6. Zasady dotyczące przerw technicznych w działaniu Platformy

  1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Platformy. Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Usługodawca stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
  2. Aby rozwijać Platforma oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Usługodawca dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu w miarę możliwości planuje je na godziny nocne.
 7. Postępowanie reklamacyjne

  1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług.
  2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: GALICJA TOMASZEK sp. z o.o. ul. Cetnarskiego 35 / 37, 37-100 Łańcut bądź poprzez wysłanie e-maila na adres: ue.dnaloptg@ejcamalker
  3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Usługodawcę.
  5. Usługodawca zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez Usługodawcę. Usługodawca nie pośredniczy w przekazywaniu tego typu reklamacji do Sklepów.
 8. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie 1 stycznia 2021 roku.
  2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia w Platformie.
  3. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca poinformuje o tym Użytkowników na Platformie oraz przy pierwszym logowaniu do Konta po wprowadzeniu zmiany wraz z podaniem informacji o prawie do rozwiązania umowy o świadczenie usług z powodu zmiany Regulaminu. Dalsze korzystanie z Usług po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu uważa się za wyrażenie zgody na dokonane zmiany.
  4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Usługodawca informuje, że w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie:
   1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 66(1) § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
   2. nie pobiera od Użytkowników Platformy żadnych kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
   3. nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
   4. językiem umów zawieranych z Usługodawcą jest język polski.
  6. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, taka nieważność, niezgodność z prawem czy niewykonalność nie wpłynie na inne postanowienia niniejszego Regulaminu, a Regulamin taki będzie interpretowany w taki sposób jakby nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie nigdy nie zostało w nim zamieszczone, oraz będzie wykonywany tak dalece jak tylko będzie to możliwe zgodnie z pierwotnym zamiarem.
  7. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.